Алатка за процена на ризик – Насилство и вознемирување

Алатки за процена на ризик 

Дефиниција за Насилство
и Вознемирување на
Работното Место

Поимот “насилство и вознемирување” во светот на работата се однесува на низа неприфатливи однесувања и практики, или закани за нив, без оглед на тоа дали се еднократни или повторени, што имаат за цел или резултираат со, или веројатно би резултирале со, физички, психолошки, сексуални или економски повреди и штети, и вклучува родово базирано насилство и вознемирување.

Последици од Насилство и Вознемирување

Насилството и вознемирувањето може значајно да влијаат врз секојдневниот социјален живот на поединецот, вклучително и врз неговиот работен живот. Тоа може да доведе до губење на способноста за работа и, во најлошите случаи, може да доведе до смртни случаи како последица на изложеност на смртоносно насилство или самоубиство поврзано со работата.

Македонски Правен Контекст

Најважното македонско законодавство кога станува збор за спречувањето и ублажувањето на насилството и вознемирувањето поврзани со работата.

Мерки за Ублажување

Целта на мерките за ублажување е да се намали сериозноста на каква било штета за вработените. Тоа значи поддршка, помош и обезбедување лекување за вработениот(-те) што бил изложен на насилство и вознемирување.

Документ:

Алатка за процена
на ризик –
Насилство и
вознемирување